Zmiany w programach zdrowotnych służą ich uproszczeniu i doprecyzowaniu

21 grudnia 2016

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach informujemy, że celem zmian jest uproszczenie i doprecyzowanie procedury tworzenia programów polityki zdrowotnej a nie – jak sugerują media – likwidacja miejskich programów in vitro.

Opiniowane przez AOTMiT będą tylko te projekty, dla których nie zostaną opublikowane rekomendacje

Obecnie każdy projekt programu polityki zdrowotnej, który sporządza minister zdrowia lub jednostka samorządu terytorialnego, musi być oparty na mapach potrzeb zdrowotnych. Każdy projekt musi także zostać zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wydłuża to znacznie czas tworzenia i wdrożenia takiego programu. Dlatego proponujemy, aby każdy projekt programu polityki zdrowotnej był oparty nie tylko na danych wynikających z map potrzeb zdrowotnych, lecz także na dostępnych danych epidemiologicznych i na rekomendacji prezesa Agencji. Byłaby ona wydana dla konkretnego problemu zdrowotnego i przygotowana w oparciu o dowody naukowe.

Nowelizacja przewiduje, że AOTMiT będzie wydawać opinie dla projektów programów polityki zdrowotnej, dla których nie zostaną opublikowane odpowiednie rekomendacje prezesa Agencji w sprawie:

  • zalecanych technologii medycznych lub interwencji,
  • warunków realizacji programów polityki zdrowotnej dotyczących danego problemu zdrowotnego.

Aktualnie realizowane  programy polityki zdrowotnej nie zostaną zawieszone

Zapewniamy, że w projekcie ustawy nie ma przepisów likwidujących programy polityki zdrowotnej,  które są już realizowane. Nie ma tam również nic na temat obowiązku ponownej oceny programów, które zostały już zaopiniowane przez AOTMiT.

To prawda, że nowelizacja ustawy daje ministrowi zdrowia możliwość ewentualnego zawieszenia programów (np. jeśli konieczne są przesunięcia finansowe). Jednak dotyczy to tylko tych programów, które są opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez ministra zdrowia (art. 48ab ust. 1). Nie dotyczy to programów polityki zdrowotnej opracowywanych, wdrażanych, realizowanych  i finansowanych przez samorządy (48 ust. 1).

Konsultacje publiczne

Projekt nowelizacji ustawy znajdował się w konsultacjach publicznych do 19 grudnia 2016 r.  Zapewniamy, że przeanalizujemy wszystkie zgłoszone uwagi. W związku z tym obecny kształt zaproponowanych przepisów może ulec zmianie.

Akty prawne:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

więcej informacji www.mz.gov.pl