BEZPŁATNE LEKI 75+

11 listopada 2016

Rządowy program Leki 75+ funkcjonuje od 1 września 2016 roku. Wciąż jednak program budzi dużo wątpliwości. Wykaz bezpłatnych leków zawiera ponad 1120 preparatów z 68 substancjami czynnymi. W krótkim poradniku postaramy się wyjaśnić najważniejsze kwestie.

Kto może wypisać receptę na bezpłatne leki w ramach programu?
W obecnym uwarunkowaniu prawnym jedynie lekarz lub pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pacjenci leczący się u specjalistów muszą udać się do swojego lekarza ogólnego w celu przepisania bezpłatnych leków. UWAGA! Lekarz specjalista musi wydać informacje pisemną dla lekarza kierującego. 

Jak otrzymać bezpłatne leki?
Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
- wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia). Leki można uzyskać dopiero po dniu 75 urodzin.
- recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
- wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.

Czy trzeba zgłaszać prawo do bezpłatnych leków?
W przychodniach gdzie lekarze wystawiają recepty komputerowo zazwyczaj uprawnienia są nadawane automatycznie.

Jakie leki są bezpłatne?
Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.
Pełen wykaz bezpłatnych leków znajduje się na stronach Ministerstwa Zdrowia – http://75plus.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/10/zalacznik-do-obwieszczenia-1-75-plus.pdf