Długoterminowa Opieka Pielęgniarska

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze przeznaczone są dla osób obłożnie i przewlekle chorych, które nie wymagają hospitalizacji, ale kontynuacji leczenia oraz profesjonalnej opieki i pielęgnacji.

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci tą opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem POZ.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy niezdolni do samodzielnej opieki i wymagający przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

  • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,

  • wykonywania opatrunków,

  • karmienia przez zgłębnik lub przez przetokę,

  • pielęgnacji przetoki,

  • założenia i usunięcia cewnika jako stałe zlecenie lekarskie,

  • płukania pęcherza moczowego,

  • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną.

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

  • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

  • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową,

  • pisemna zgoda pacjenta (w przypadku dzieci zgoda opiekunów prawnych).